Geoplant ΑΕΕΓΕ

Σύστημα Παραγωγής Geoplant

Με το σύστημα παραγωγής Geoplant, τα στελέχη μας προγραμματίζουν, οργανώνουν, διαχειρίζονται κι ελέγχουν όλες τις παραμέτρους της λειτουργίας του Συσκευαστηρίου και σε όλες τις φάσεις της συσκευαστικής διαδικασίας. Έτσι όλη η προσπάθεια που έχει καταβληθεί στο χωράφι (σύστημα παραγωγής Georion) είναι βέβαιο πως θα συνεχιστεί και στο συσκευαστήριο, με την ίδια προσοχή κι επιμέλεια. Δείτε επίσης: Συστήματα Παραγωγής - Γενικά και Σύστημα Παραγωγής Georion.
Σύστημα Παραγωγής Geoplant
Σύστημα Παραγωγής GEOPLANT
6. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο Ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται κυρίως στη φάση της διαλογής και συσκευασίας. Όμως, στα ευπαθή προϊόντα που ενδέχεται να αποθηκευτούν συσκευασμένα για περισσότερο από μια ημέρα, τότε πριν την αποδέσμευσή τους διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Οι παράμετροι του ποιοτικού ελέγχου καθώς και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ποικίλουν ανάλογα το εξεταζόμενο προϊόν. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να είναι εύκολα ανακτήσιμα, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της διαδικασίας διαλογής και συσκευασίας, των συνθηκών και διάρκειας συντήρησης, αναπροσαρμόζοντας, όταν είναι απαραίτητο, το Self Life του προϊόντος.
4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Αποτελεί Wait State φάση. Ουσιαστικά είναι μια προσωρινή αποθήκευση των συσκευασμένων πλέον προϊόντων, ώστε να ολοκληρωθεί η ροϊκή διαδικασία διαλογής της παρτίδας. Κάθε παλέτα που συμπληρώνεται από τη διαλογή, τοποθετείται στους θαλάμους ψύξης ετοίμου προϊόντος και συντηρείται για λίγες ώρες, έως ότου συμπληρωθεί η απαιτούμενη ποσότητα. Και σε αυτή τη Φάση όπως και στην Φάση 2, σπουδαίο ρόλο στο Self Life του προϊόντος διαδραματίζουν οι συνθήκες αποθήκευσής του, οι οποίες ελέγχονται και καταγράφονται με ηλεκτρονικό τρόπο.
3. ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μετά και τη ψύξη ή πρόψυξη, το προϊόν οδηγείται για διαλογή και συσκευασία. Σκοπός αυτής της φάσης παραγωγής αποτελεί η εξασφάλιση των ποιοτικών προδιαγραφών που έχουν ορίσει οι πελάτες μας, εντοπίζοντας τα προβληματικά προϊόντα και υλικά. Παράλληλα, μέσω της συσκευασίας επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη εικόνα για το τελικό προϊόν. Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούμαι είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EU 1935/2004, αποφεύγοντας έτσι τον σοβαρό κίνδυνο μετανάστευσης βλαβερών ουσιών στο τρόφιμο. Ταυτόχρονα, οι μηχανές διαλογής πιστοποιημένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία τροφίμων, ενώ ακολουθείται αυστηρό πρόγραμμα υγιεινής, συντήρησης κι ελέγχου.
7. ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
Τέλος, εφόσον το προϊόν έχει περάσει σε όλα τα στάδια ελέγχου, φορτώνεται είτε σε ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία είτε σε φορτηγά εξωτερικών συνεργατών και αποστέλλεται στους πελάτες. Η μεταφορά του προϊόντος είναι ελεγχόμενη, δηλαδή ανά παρτίδα προϊόντος γίνεται καταγραφή τόσο του αυτοκινήτου μεταφοράς όσο και των συνθηκών μεταφοράς, με αυτόματα καταγραφικά θερμοκρασίας που έχουν εγκατασταθεί σε αυτά.
2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟ ΨΥΞΗ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Στη συνέχεια τα προϊόντα, αν δεν συσκευασθούν άμεσα, οδηγούνται στους θαλάμους πρόψυξης και ψύξης του συσκευαστηρίου. Στη φάση αυτή και ανά παρτίδα προϊόντος καταγράφονται όλες οι παράμετροι ψύξης, όπως η θερμοκρασία και σχετική υγρασία. Παράλληλα δημιουργούνται συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, όπου μέσω ειδικών συσκευών διοχετεύεται όζον στους θαλάμους ψύξης. Με το όζον επιτυγχάνουμε την ανάσχεση ανάπτυξης μυκήτων πάνω στα αγροτικά προϊόντα, με απόλυτα ασφαλή και βιολογικό τρόπο, μια και το όζον (O3) παράγεται από νερό. Παράλληλα, η ανάσχεση ανάπτυξης μυκήτων (όπως πχ του γένους Aspergilus) βοηθούν ώστε στο προίόν να μη αναπτυχθούν αφλατοξίνες από τους μύκητες αυτούς, όπως πχ η πατουλίνη που προκαλεί καρκίνο στο ήπαρ. Η ασφάλεια του καταναλωτή αποτελεί τη σημαντικότερη αξία, ενώ σήμερα, με τη μοντέρνα τεχνολογία χαμηλού κόστους, εξασφαλίζεται απόλυτα.
5. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η Ιχνηλασιμότητα, είναι μια διαδικασία που μας δίδει τη δυνατότητα να προσδιορίζουμε προς τα εμπρός (πελάτες) και προς τα πίσω (προμηθευτές) και προς τα μέσα (συσκευαστήριο) όλα τα στοιχεία παραγωγής που συνθέτουν το τελικό προϊόν. Ουσιαστικά δεν αποτελεί ξεχωριστή φάση αλλά - ως διαδικασία - έχει τεθεί σε εφαρμογή από την πρώτη κιόλας φάση, της παραλαβή. Όμως στην φάση αυτή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαλογής, το ηλεκτρονικό σύστημα Ιχνηλασιμότητας Agro Advanced και ειδικότερα το Module Factory, ενεργοποιεί την ηλεκτρονική επικύρωση της διαδικασίας που ονομάζεται TraceIT. Το TraceIT αναλαμβάνει το Upload στον ιστοχώρο της εταιρείας (Linux Server 3 TB) όλων των λεπτομερειών της παρτίδας, ώστε δίδοντας απλά το Lot Number του προϊόντος, να είναι σε θέση ο καταναλωτής να εντοπίζει τον παραγωγό, τη θέση παραγωγής, την ημερομηνία συσκευασίας και πολλές άλλες παραμέτρους. Κάντε Click εδώ για περισσότερα
1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Αμέσως μετά τη συγκομιδή, το προϊόν μεταφέρεται στους χώρους παραλαβής του συσκευαστηρίου όπου και γίνεται ο πρώτος μακροσκοπικός του έλεγχος, τόσο για το αν πληρεί τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές, όσο και για τυχόν ξένα σώματα. Αυτή η φάση ελέγχου (Control Point), είναι εξαιρετικά σημαντική για την αποτελεσματικότητα της εταιρείας, επειδή προβληματικό / μη ποιοτικό προϊόν προκαλεί σοβαρά προβλήματα, τόσο εξαιτίας του αυξημένου κόστους διαλογής / κατεργασίας, όσο και διαχείρισης των υπολειμμάτων (waste management)