Προέλευση Προϊόντων - Non GMO Statement

Τα προϊόντα που συσκευάζει κι εμπορεύεται η Geoplant ΑΕΕΓΕ, παράγονται στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, ακολουθώντας ένα μίγμα παραδοσιακών και σύγχρονων καλλιεργητικών μεθόδων, στηριζόμενο σε 4 αξιώματα:

1) Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα στη βέλτιστη τιμή.
2) Αδιαπραγμάτευτη Ασφάλεια του παραγόμενου τροφίμου.
3) Διαδικασίες παραγωγής που σέβονται το Περιβάλλον.
4) Εργασιακό περιβάλλον που προστατεύει τον εργαζόμενο.

Ειδικότερα, τα προϊόντα Geoplant:

=> Προέρχονται αποκλειστικά από την Ελληνική γη και ιδιαίτερα από την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας

=> Τεκμηριωμένα δεν αποτελούν προϊόντα Γενετικής Μηχανικής (Non GMO Statement)

=> Έχουν τηρηθεί οι αυστηρότερες
προδιαγραφές παραγωγής για την ασφάλειά τους, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση κινδύνων που προέρχονται κυρίως τόσο από το χωράφι όσο και από το Συσκευαστήριο, όπως οι Χημικοί και Μικροβιολογικοί,

=> Έχουν παραχθεί σε περιοχές που νόμιμα επιρέπεται η παραγωγή αγροτικών προϊόντων, με σεβασμό στο ευαίσθητο αγροπεριβαλλοντικό σύστημα της περιοχής

=> Οι καλλιεργητικές πρακτικές παραγωγής τους προσαρμόζονται συνεχώς ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

=> Αναλύονται προγραμματισμένα για την ανίχνευση υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

=> Σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, έχουν εφαρμοστεί και
πιστοποιηθεί διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα παραγωγής και διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων
Προέλευση Προϊόντων
Non GMO Statement
Geoplant ΑΕΕΓΕ